КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кула

Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина. Имајући у виду да је тренутно стање система јавног осветљења у прилично лошем стању, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног осветљења на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бачка Топола

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Бачка Топола, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог концесионог акта којим се предлаже предлаже поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Лесковца

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Лесковца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства са циљем успостављања система јавног линијског превоза путника на територији града Лесковца.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је обављање комуналне делатности локалног и приградског превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија које су дефинисане као локалне и приградске линије у оквиру Интегрисаног тарифног система.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Алибунар

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Алибунар, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кладово

редмет предложеног пројекта је поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Кладово закључењем јавног уговора између општине Кладово и приватног партнера. Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у општини Кладово на дужи временски период и редукцију загађења животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 12 вишестамбених зграда уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Кула

Услед дотрајалости система за производњу топлотне енергије: котлова и пратеће машинске и електро опреме, општина Кула сагледала је могућност унапређења тренутног стања енергетских система који се користе за производњу топлотне енергије за грејање 12 вишестамбених зграда односно групе стамбених објеката чији трошкови производње и снабдевања топлотном енергијом су значајни.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство где ће општина Ковин, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке. 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин

Предмет пројекта је дугорочна уговорна ефикасна испорука топлорне енергије уз замену котлова на мазут, лож уље и угаљ еколошким и ефикасним гасним кондензационим котловима на природни гас, што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, при чему опшина остварује и уштеде у буџету.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 29 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Оџаци

Пројекат обухвата припрему потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера уштеде енергије и мера унапређења, одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга.