КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 274 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Кањижа

Општина Кањижа је у складу са Законом о комуналним делатностима дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналних услуга, међу које спада и спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, као и надзор над њиховим вршењем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Чока

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Чока, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства са циљем замене, управљања и дугогодишњег одржавања реконструисаног дела система јавног осветљења на територији општине Чока.

Предлог пројекта јавно-приватног за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ужица

За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да град Ужице не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта замене јавног осветљења, ангажовање приватног партнера применом модела јавно-приватног партнерства за Град представља атрактивно решење.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављање комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште

редмет предложеног пројекта јесте поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште на период од 10 година закључењем јавног уговора између општине Пландиште и приватног партнера.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Житиште

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Житиште, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења на територији општине Александровац

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Александровац обавља локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама, односно са информацијама које од њих са терена добије. Непосредно посао одржавања је од стране оснивача поверен локалном Јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца

Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер закључити са приватним партнерима је обављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија на административној територији града Крагујевца.

Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, изградња односно реконструкција и управљање камп насељем у МЗ Брза Паланка на територији општине Кладово

Кампинг туризам у Србији је ипак још увек у повоју у поређењу са остатком западне Европе. Број кампова константно расте, из године у годину, овај све популарнији облик путовања широм света, постаје тема и у домаћем туристичком промету. Изузетни природни кампинг потенцијали Србије, транзитни карактер земље, као и изузетно квалитетно гостопримство и домаћинство на овом простору, одлични су предуслови за савршен развој ове гране туристичке привреде и модел очувања животне средине за генерације које долазе.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева

лавне карактеристике система јавног осветљења на територији града Ваљева, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Основни задатак пројекта јавно-приватног партнерства је замена старих светиљки за ефикасне ЛЕД светиљке, обезбеђење дугогодишњег одржавања замењених светиљки и уштеде електричне енергије на територији града Ваљева.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кањижа

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Кањижа, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.