КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, финансирање, изградња и управљање подземном гаражом у општини Врњачка Бања

Пројекат изградње подземне гараже у општини Врњачка Бања са елементима концесије довео би до уштеде буџетских средстава, раста буџетских прихода по основу наплате концесионе накнаде од приватног партнера, стварања одрживог система паркирања у урбаној зони као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима комуналне делатности. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

Предмет предложеног пројекта је поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Рума закључењем јавног уговора између општине и приватног партнера. Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у општини Рума на дужи временски период и редукцију загађења животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Рековац

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Рековац, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Блаце

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Блаце, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Блаце

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима. Предмет јавно-приватног партнерство је уговорно јавно-приватно партнерство са елементима концесије за финансирање, изградњу, управљање и одржавање јавним паркиралиштем.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Сокобања

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине, у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Сокобања, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Пирот којим се предлаже изградња постројења за производњу топлотне енергије из биомасе и њено уговорно испоручивање ЈКП Градска топлана Пирот

Основ овог предлога пројекта јавно-приватног партнерства је изградња новог котловског постројења, у складу са новим техничким решењем и употребом нових технологија. Енергент који ће се користити је обновљиви извор енергије – дрвна биомаса (дрвна сечка). Обавеза приватног партнера у овом пројекту је да изведе све неопходне радове и угради сву потребну опрему из сопствених средстава и то током периода припреме и периода имплементације предложених мера.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Кучево

Предмет предлога пројекта јавно-приватног партнерства је пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег линијског превоза) на територији општине Кучево. Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским стајалиштима.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 24 јавна објекта уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Шид

Предмет пројекта је дугорочна уговорна ефикасна испорука топлорне енергије уз замену котлова на мазут, лож уље и угаљ еколошким и ефикасним гасним котловима, што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, односно уштеду у текућим расходима буџета општине за топлотну енергију, смањење трошкова одржавања котлова, као и смањење трошкова енергената за потребе функционисања нових ефикаснијих извора топлоте.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Нови Кнежевац

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Нови Кнежевац, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине