КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 283 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже успостављање слободне царинске зоне у општини Инђија

Слободна зона је институт међународне економске политике којим се подстиче улагање капитала. Производња и размена у служби привредног развоја Слободне зоне доприносе брзом привлачењу директних страних инвестиција побољшању пословне климе технолошком развоју и повећању запослености.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац у целини, једном приватном партнеру. Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац је у надлежности општине Лајковац, што је дефинисано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љубовија

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија у целини, једном приватном партнеру. Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија је у надлежности општине Љубовија, што је дефинисано одредбама Закона о  превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија.

Предлог концесионог акта којим се предлаже за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Ковачица

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство где ће општина Ковачица, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке. Уговарање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације је у претходним годинама обављано путем расписивања јавне набавке и избором најповољнијег понуђача, који у задатим условима може обавити захтеване активности.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Суботице

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Суботице, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију дела локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања са јавним плаћањем на територији општине Стара Пазова

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред изградње, реконструкције и рехабилитације обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање на целој територији општине и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет изведених радова и пружених услуга.

Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић

Апотекарска делатност коју обавља Апотека сматра се делатношћу од општег интереса. Законом о здравственој заштити утврђено је да друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији града Крагујевца, а као једна од мера предвиђено је стварање услова за адекватно коришћење примарне здравствене заштите на територији града Крагујевца тако да обезбеди снабдевеност.

Предлог концесионог акта за финансирање, реконструкцију, изградњу, управљање и одржавање градског купалишта и тениских терена у граду Прокупљу

Предложени пројекат структуриран је као јавно-приватно партнерство са елементима концесије. У сектору спортско-рекреативних објеката може се уговорити јавно-приватно партнерство са елементима концесије, тако да локална власт као јавни партнер додели концесију за финансирање, реконструкцију, изградњу, управљање базенима, тениским теренима са пратећим објектима од стране лица које има обавезу да створи све услове за функционисање таквог комплекса.

Предлог концесионог акта за за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бољевац

Организовањем градског и приградског линијског превоза на начин који је предмет ове концесије обезбеђује се превоз свим категоријама становништва, са свих делова територије општине Бољевац у адекватним терминима и на начин који задовољава потребе сваке поједначне категорије у погледу обима и времена превоза. 

Предлог концесионог акта за за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Врања

Кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Врања потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ученика до образовних установа, као и запослених до радних места, али и других категорија грађана  који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација.