КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.

Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства са елементима концесије показало се као одличан пут за поверавање обављања комуналних делатности приватном партнеру, односно делатности чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично инвестицијом приватног партнера, у решавању питања која су од јавног значаја.

Предмет предложеног пројекта је поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Рума на период од 10 година закључењем јавног уговора између општине и приватног партнера.

Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у општини Рума на дужи временски период и редукцију загађења животне средине.

Реализација предложене концесије из области превоза путника оправдана је са економско-финансијског и техничког становишта. Као најважнији циљ ове концесије јесте подизање квалитета пружања комуналне услуге уз уштеде у буџету локалне самоуправе, као и заштита животне средине.

Јавно-приватно партнерство у суштини представља оквир за заједничке акције јавног сектора (у овом случају општине Руме) и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства са елементима концесије, у примеру комуналне делатности обављања приградског превоза путника, омогућује општини Кладово, као јавном партнеру, унапређење услуге превоза путника и смањење трошкова у буџету локалне самоуправе.
 

Остали пројекти