КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пајић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у општини Пирот

Предмет овог ЈПП је услуга организовања и управљања извођења радова на замени постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе Др Обрен Пејић, ОШ Свети Сава, ОШ Душан Радовић и ОШ 8. септембар у Пироту. На изворе топлоте (котларнице) у овим обејктима у оквиру пројекта биће повезани и објекти вртића Провомајски цвет и будуће балон хале (котларница у ОШ Душан Радовић) и балон хала (котларница у Млекарској школи).

Циљ пројекта ЈПП јесте решавање проблема застарелог система грејања у поменутим објектима, на рационалан и економски ефикасан начин, како би се остварио концепт приступачног, комфорног и квалитетног коришћења.

Спровођењем пројекта оствариће се и други циљеви и то: смањење потрошње енергије; смањење трошкова за енергенте и одржавање; смањење емисије загађујућих материја у животну средину; употреба обновљивих, локално доступних извора енергије; енергетска независност од увозних, фосилних горива; подстицање економских активности у локалној средини (покретање производње биомасе и пратећих делатности).

У погледу топлотне енергије потребне за загревање, Пирот жели да обезбеди: стабилно и поуздано снабдевање предметних школа топлотном енергијом добијеном коришћењем обновљивих извора, на нивоу енергетске потрошње од око 1,2 милиона kWh топлотне енергија по једној грејној сезони; и растерећење буџетских расхода кроз партиципирање у уштедама које ће се остварити по реализацији инвестиција и пуштању у рад постројења.
 

Остали пројекти