КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Врбас

Главна карактеристика досадашњег развоја система јавног осветљења у општини Врбас је да је великим делом резултат иницијативе самих грађана. Најчешће су средства за трасе у селима и малим местима прикупљана локалним самодоприносима што је наметнуло примену најскромнијих техничких решења. Ово је резултирало типичном структуром система коју одликује масовно коришћење стубова постојеће нисконапонске електродистрибутивне мреже за постављање светиљки, употреба светиљки отвореног типа (без одговарајућег заптивања и механичке заштите за извора светлости) и лоших фотометријских карактеристика са неекономичним изворима светлости.

Приликом пројектовања нису узимани у обзир захтеви у погледу осветљености за поједине категорије саобраћајница, што је у случају насељених места у општини Врбас веома битно јер се у свакоме налази по једна основна школа и по један предшколски објекат. Такви системи, ни када су нови, не обезбеђују квалитетно осветљење и имају непотребно велике трошкове за енергију и одржавање. Поред тога, функција система јавног осветљења је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

У систему јавног осветљења у општини Врбас доминирају застарели извори светлости са живом високог притиска (~85%) у склопу са светиљкама лошег квалитета. Веома ефектна мера енергетске ефикасности за овакве системе је модернизација јавног осветљења, односно замена ових извора светлости и застарелих светиљки ефикасним изворима светлости са натријумом високог притиска у склопу са квалитетним светиљкама. Ова мера је са техничког аспекта једноставна, а њени ефекти су врло очигледни за кориснике.

Пројектом реконструкције дела система јавног осветљења општине Врбас предвиђена је замена светиљки са HPM изворима модерним светиљкама са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите и заптивања у склопу са ефикасним HPS изворима светлости.
 

Остали пројекти