КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији општине Варварин

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Варварин, а посебно у сеоским срединама, јесу неефикасност и застарелост. Доминира коришћење стубова постојеће нисконапонске електродистрибутивне мреже за постављање светиљки (преко 95%), употреба светиљки отвореног типа (без одговарајућег заптивања и механичке заштите за извора светлости) и лоших фотометријских карактеристика са неекономичним изворима светлости.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ

Општина Жабаљ не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта реконструкције јавне расвете. Зато ангажовање приватног партнера кроз ЈПП за општину представља атрактивно решење. Пројекат ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет општине кредитно не задужује. Обавеза општине је да из остварене уштеде отплаћује инвестицију.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стане ЈКП „Расина“ Брус којим се предлаже изградња магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус и изградња мале хидроелектране

Сврха пројекта је обезбеђење стандардизоване услуге снабдевања пијаћом водом, као и пружање квалитетне услуге свим заинтересованим корисницима са територије општине Брус. Пројекат садржи и елементе управљања комуналним трошковима, све улазне елементе цене и приходе. Важан део пројекта такође представља и сам аспект заштите животне средине, који ће се постићи увођењем и применом нових технологија којима се постиже мање загађивање, а већа економска исплативост пројекта.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Ада

Пројекат реконструкције јавне расвете заменом постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије довео би до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Постојећи систем јавне расвете у највећој мери је опремљен живиним сијалицама, а делови система који су реконструисани су са натријумским сијалицама.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Беочин су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда

Организација обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града је у надлежности града Београда, прописана је одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, Одлуке о градској управи града Београда и Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште

Главне карактеристике система јавног осветљења у општини Пландиште су неефикасност и застарелост. Приликом пројектовања постојеће расвете нису узимани у обзир захтеви у погледу осветљености за поједине категорије саобраћајница, што је у случају насељених места на територији општине Пландиште веома битно за безбедност становника и одвијање саобраћаја.

Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити

Конкретни елементи урбане опреме који су предмет концесије и у складу су са Каталогом урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије Града Београда обухватају клупе, ђубријере, јавне тоалете и стајалишта јавног градског превоза.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже одржавање и поправка стамбених и пословних зграда, установа и других институција, обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга у граду Новом Саду

ЈКП „Стан“ је јавно комунално предузеће чија је претежна делатност одржавање заједничких делова пословних и стамбених зграда, уређаја и инсталација у тим зградама. У оквиру тих послова, ЈКП „Стан“ је оспособљен да врши грађевинске и грађевинско занатске радове, као и послове везане за одржавање техничких уређаја и инсталација (лифтови, противпожарне инсталације и слично), а све на основу права и обавеза из уговора које закључује са скупштином и/или саветом зграде, односно власником зграде која се по основу тог уговора одржава.