КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу - пелет, односно природни гас у школским и предшколским установама града Ниша

Град Ниш има обавезу одржавања свих делова зграде (котларница, конструкција, фасада, кров), али услед недовољног буџета није спреман за нова улагања. Видљив је дефицит у одржавању јавних објеката, а примећује се и велика запуштеност и општа некултура коришћења.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање и транспорт комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и пружање јавне услуге свим становницима општине Топола. Поред овога пројекат садржи и елементе подизања свести грађана о управљању комуналним отпадом, заштити животне средине, као и примарној селекцији и рециклажи. Пројекат обухвата процес управљања комуналним трошковима, све његове трошкове и приходе.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и пружање јавне услуге свим становницима општине. У циљу успостављања система заштите животне средине и израде плана сакупљања отпада, неопходно је поћи од количине и структуре отпада, начина и технологије сакупљања и одвожења отпада и његовог одлагања.

Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Шапца

Како у граду Шапцу не постоји јавно предузеће које се бави комуналном делатношћу градског и приградског превоза путника, годинама уназад Град је вршење услуга градског и приградског превоза путника поверавао приватним превозницима, који су се финансирали кроз наплату услуге превоза од крајњих корисника, односно путника.

Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката давања концесије на аутопут Е-763 Београд-Пожега

Аутопут Е-763, Београд - Јужни Јадран (Београд-Пожега-Бољаре), чија траса се протеже кроз централне делове Србије и Црне Горе, од Београда (обилазног пута Е-70/Е-75) до обале Јадранског мора (Бар) и даље морском линијом до Барија у Италији, представља најкраћу аутопутну везу источне Европе, Београда и његовог залеђа са Јужним Јадраном и јужном Италијом.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање послова производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју општине Баточина

Предмет пројекта је уступање услуге производње и дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина. Систем даљинског грејања на територији места Баточине, поверен је ЈКП „7. Јули“ из Баточине. Општина Баточина је као оснивач ЈКП „7. Јули“ из Баточине, примила захтев овог предузећа за финансирање радова на ремонту градске топлане и опреме, која представља саставни део овог система.

Предлог концесионог акта којим се предлаже изградња регионалног центра за управљање отпадом Келеш

Основни циљ пројекта је успостављање одрживог система управљања отпадом, кроз сагледавање свих опција третмана отпада у циљу смањења животне средине и деградације простора. Реализација основног циља извршиће се кроз парцијалне циљеве пројекта који се односе на: задовољење повећаних захтева за еколошки безбедним уклањањем отпада (што има за последицу веће трошкове одлагања); примену принципа наплате стварних трошкова одлагања отпада загађивачу, произвођачу отпада; имплементацију нових производних технологија и поступака третмана отпада; испитивање тржишта за пласман рециклабилних производа.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на подручју општине Топола

ЈП „Дирекција за изградњу“ општине Топола задужена је за управљање јавним осветљењем. Проблем су високи рачуни за утрошену електричну енергију у јавном осветљењу, веома застарела опрема (светиљки, командно-мерних ормана, стубова, каблова, система управљања јавним осветљењем), чести кварови и кратки век трајања енергетски неефикасних сијалица.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда на територији општине Сечањ

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Сечањ обављају Месне заједнице општине Сечањ - 11 МЗ. Месне заједнице у име и за рачун општине Сечањ (буџетска средства) врше плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места општине Сечањ.

Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин

Реаланост са којом се суочава општина Неготин су супростављене тенденције: са једне стране опадање потребе грађана за коришћењем услуге приградског превоза, а са друге стране потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност и испуњење законских дужности општине да обезбеди обављање приградског превоза.