КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада

Тренутно стање управљања отпадом у чврстом стању на територији града Београда спада у категорију ниског нивоа раздвајања отпада на месту настајања и ограниченог третмана отпада пре одлагања на депоније. Постојеће праксе одлагања отпада на депонијама попут Винче доводе до емисија гасова са ефектом стаклене баште и висиког ризика загађења ваздуха, тла и воде.

Град је одлучио да побољша праксе управљања отпадом успостављењем система управљања отпадом који ће обезбедити: раздвајање отпада на месту настајања, већу поновну употребу отпада, преусмеравање отпада са депонија и коришћење економске вредности отпада кроз производњу енергије.

Предмет пројекта подразумева обезбеђење услуге третмана и одлагања комуналног отпада, и грађевинског отпада који се производи на географском подручју које пројекат обухвата (13 општина - Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Младеновац, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица) кроз модел јавно-приватног партнерства без елемената концесије (Барајево, Лазаревац и Обреновац су већ усвојиле посебан регионални план управљања отпадом са другим суседним општинама. Градска општина Гроцка сагледава могућност алтернативног решења за управљање својим комуналним отпадом, тако да не учествује у пројекту. Али, Граду се кроз уговор неће ускратити могућност да пројектом обухвати комунални отпад са свог целокупног „географског подручја“ под одређеним условима). Предмет пројекта је да, на основу уговора са приватним партнером, Град обезбеди: санацију постојеће депоније; и финансирање, пројектовање, изградњу, рад, одржавање и предају постројења за третман и одлагање мешаног комуналног отпада из домаћинства, као и мешаног комерцијалног и другог неопасног и инертног отпада који је по својим карактеристикама сличан отпаду из домаћинства и грађевинског отпада.
 

Остали пројекти