КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и пружање јавне услуге свим становницима општине. Поред овога пројекат садржи и елементе подизања свести грађана о управљању комуналним отпадом, заштити животне средине, као и примарној селекцији и рециклажи. Пројекат обухвата процес управљања комуналним трошковима, све његове трошкове и приходе.

Пројекат је ограничен на територију општине како географски, тако и по броју прималаца услуге (4527 домаћинстава по попису из 2011. године).

У циљу успостављања система заштите животне средине и израде плана сакупљања отпада, неопходно је поћи од количине и структуре отпада, начина и технологије сакупљања и одвожења отпада и његовог одлагања. Сакупљање отпада обухвата категорију отпада из домаћинства као и комерцијални отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама и нема карактер опасног отпада.
 

Остали пројекти