КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, управљање и одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова

Разлози за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства налазе се у немогућности општине да финансира изградњу канализационе мреже по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да не постоји могућност обезбеђивања целокупног износа неопходног за изградњу предметне инфраструктуре, као и из разлога очекиване ефикасније реализације изградње недостајуће инфраструктуре по моделу јавно-приватног партнерства. Ово се нарочито манифестује у погледу рокова, цене изградње, ризика финансирања, ризика изградње и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.

Узевши у обзир све факторе, основне предности општине Стара Пазова за развој привреде су: непосредна близина града Београда, одличан геосаобраћајни положај, развијено предузетништво, одличан бонитет пољопривредног земљишта, значајне просторне могућности за привредни развој, као и добро сачувана природа. Ограничавајући фактори развоја су делом локалног карактера, а делом заједнички за целу државу: недовољно развијена комунална инфраструктура, затим у неким насељима претежно старије становништво, нестабилни услови пословања, као и недостатак привредне и технолошке инфраструктуре.
 

Остали пројекти